Subscribe in order to know more about Pantelis Boubouras Foundation activities!

Підписуйтесь, аби дізнатись більше про діяльність Фонду Бумбураса!

previous arrow
next arrow
Slider

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας απένειμε τον Παντελή Μπούμπουρα για φιλανθρωπία

Ï Áñ÷éåðéïðïò Éåñùíõìïò ôåëåóå óçìåñá ðáñïõóéá ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôá åãêáéíéá ôïõ íåïõ êôçñéïõ ôïõ Êåíôñïõ Íåïôçôïò êáé Ìïõóéêçò Ðáéäåéáò ôçò Éåñáò Áñ÷éåðéêóïðçò Óôï êôçñéï áõôï èá óôåãáæåôáé ôï Êåíñï Íåïôçôáò êáèùò êáé ç ó÷ïëç Âõæáíôéíçò Ìïõóéêçò . Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèçêáí ï áíôéðåñéöåñåéáñ÷çò Áôôéêçò åêðñïóùðïíôáò ôïí Ãéùñãï Ðáôïõëç , ï ðñ, Õðïõñãïò ôçò êõâåñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ Íéêïò Îõäáêçò , åêðñïóùðïé ôùí åíïðëùí äõíáìåùí.Ìåãáò ×ïñçãïò ï Åëëçíáò åðé÷åéñçìáôéáò áðï ôçí Ëçìíï Ðáíôåëçò Ìðïõêïõñáò ï ïðïéïò ðáñåõñåèç ìå ôçí ïéêïãåíïá ôïõ , ôï Ïõêñáíï ðñåóâç óôçí Áèçíá êáé Ïõëñáíïõò Âïõëåôåò, êáèïóïí ï åðé÷åéñçìáôéáò äñáóôçñïðïéåéôáé óôçí Ïõêñáíéá ðïëëá ÷ñïíéá ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β 'της Αθήνας και Πάσης Ελλάδας έδωσε το υψηλότερο εκκλησιαστικό βραβείο στον φιλανθρωπό, τον Σταυρό της Αθηναϊκής Αρχιεπισκοπής, στον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας «Gefest» Παντελή Μποόμπουρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη την ιστορία οι Έλληνες φιλάνθρωποι δεν έλαβαν περισσότερα από 10 τέτοια βραβεία από την εκκλησία.

Η επίσημη παρουσίαση έλαβε χώρα κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Νεότητας και Μουσικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Ο Άγιος Παντελεήμων» , η κατασκευή του οποίου χρηματοδοτήθηκε από τον φιλανθρωπικό οργανισμό του. Ήταν προς τιμήν του ότι οι ιδρυτές ονόμασαν το νέο Κέντρο Νεότητας.

Αυτό το βραβείο σηματοδότησε την ιδιαίτερη συμβολή του Παντελή Μπούμπουρα και της οικογένειάς του στην ανάπτυξη πνευματικών αξιών, αφοσίωση στα ιδανικά του καλού, αλλά και βοήθεια στην ανάπτυξη της Αρχιεπισκοπής.
Ο δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε τη σημασία του ανοίγματος ενός κέντρου αυτού του επιπέδου για την πόλη και τη χώρα στο σύνολό της.
Με τη σειρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β ευχαρίστησε τον ευεργέτη για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της πνευματικότητας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης της Ελλάδας.

«Στο χώρο της Εκκλησίας η καλύτερη επένδυση είναι η επένδυση στα παιδιά μας. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής είναι το ξεστράτισμα και όταν υπάρχει είναι δύσκολη η επιστροφή. Επενδύοντας λοιπόν νωρίς, η οικογένεια και η εκκλησία, είναι ότι καλύτερο. Ο Θεός με ένα τρόπο που μόνο αυτός ξέρει στέλνει τους ανθρώπους εκείνους που ανοίγουν τις πόρτες. Σε όλο αυτό το έργο, την πόρτα την άνοιξε ο κ. Μπούμπουρας και δημιουργήθηκε αυτό το μικρό θαύμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που ανέλαβε όλο αυτό το έργο και στην οικογένεια του, οι οποίοι αγκάλιασαν με αγάπη αυτή την προσφορά», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, Ιερώνυμος Β ', μιλώντας στην τελετή απονομής του βραβείου.

«Έχω την τιμή να λάβω ένα τόσο υψηλό βραβείο. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συμβάλω στην ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτισμικού δυναμικού των νεότερων γενεών. Το καθήκον κάθε επιχειρηματία είναι να είναι χρήσιμο στη χώρα του, στον λαό του. Έτσι συνέβη ότι ζω ταυτόχρονα σε δύο χώρες - στην Ελλάδα και στην Ουκρανία. Και τα δύο κράτη είναι το σπίτι μου. Ελπίζω πραγματικά ότι η οικογένειά μου και εγώ θα εφαρμόσουμε πολλά ακόμη πιο σημαντικά κοινωνικά έργα», δήλωσε ο Παντελής Μπούμπουρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της «Gefest» Παντελής Μπούμπουρας είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλάνθρωπους στην Ουκρανία. Μεταξύ των κύριων έργων του - η κατασκευή του Ελληνικού πάρκου στην Οδησσό, η χρηματοδότηση της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι νέοι ηγέτες» στη Σχολή Κέννεντι του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η παροχή μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας στον ουκρανικό στρατό, η δημιουργία και χρηματοδότηση τμημάτων της Ελληνικής γλώσσα σε πολλά πανεπιστήμια της Ουκρανίας κλπ.

Comments are closed.